Naujienos

2021-10-14

ES ekologinės gamybos plėtros veiksmų planas
2021-09-23

Rugsėjo 23-oji – Europos Sąjungos ekologinė diena
2021-09-20

Kokybiško maisto šventė ir gamintojams, ir vartotojams
2021-08-26

Renginys - konkursas
2021-07-20

V. Genio tvaraus ūkininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste. Dirvožemio procesų valdymas
2021-07-09


2021-05-10

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė, kad tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti
2021-04-21

Aktualus straipsnis apie socialinių partnerių vaidmenį vyriausybei priimant sprendimus. Manoukis.lt
2021-03-20

Kokybiškas vaikų maitinimas – ar tik ūkininkų entuziastų ir Žemės ūkio ministerijos rūpestis?
2021-03-20

Apie mus rašo
2021-03-20

Apie pereinamąjį laikotarpį įsigyiems gyvūnams
2019-04-12

EKOLOGAI ATIDEDA MITINGĄ MĖNESIUI
2019-01-28

Dėl skleidžiamos klaidingos informacijos apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus
2018-09-15

Ruošiamasi parodoms Kaune ir Vilniuje
2016-04-13

EKOLOGIŠKA PRODUKCIJA PRISTATYTA VARTOTOJAMS
2016-02-20

ŽALINIMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO BEI IŠMOKŲ SKAIČIAVIMO GAIRĖS
2015-06-25

Šiemet sukanka 5-eri metai nuo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos veiklos pradžios.
2015-01-10

SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS AUGALININKYSTĖS IR GYVULININKYSTĖS ŪKIUOSE

Pajamų skaičiavimo metodika ir pažyma

Data :2015-07-27
Pajamų skaičiavimo metodika ir pažyma

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS SUBJEKTŲ PAJAMŲ DALIES, GAUNAMOS IŠ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS, ĮVERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. vasario 26 d. Nr. 3D-66

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 2079 „Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymą suteikimo“ (Žin., 2002, Nr. 124-5654) 1.1.3 punktą,

tvirtinu Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodiką.

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministrė

Dalia Grybauskaitė

2003 02 25

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66

 

ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS SUBJEKTŲ PAJAMŲ DALIES, GAUNAMOS IŠ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS, ĮVERTINIMO METODIKA

 

1. Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos tikslas – reglamentuoti žemės ūkio veiklos subjektų (toliau – subjektai) pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, apskaičiavimą, kuomet, siekiant gauti paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai bei pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis, toks apskaičiavimas yra būtinas.

2. Ši metodika mokestinėms lengvatoms apskaičiuoti taikoma tiek, kiek ji neprieštarauja mokesčius reglamentuojantiems teisės aktams.

3. Šioje metodikoje vartojamos sąvokos:

Pajamos iš žemės ūkio veiklos – tai pajamos, kurios gaunamos iš pagamintų, apdorotų ar perdirbtų žemės ūkio produktų pardavimo bei paslaugų žemės ūkiui teikimo, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Kitos pajamos – tai pajamos, gautos pardavus produktus, nesusijusius su žemės ūkio veikla, bei finansinės veiklos pajamos nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Kitos šioje metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatyme bei Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme.

4. Žemės ūkio subjektai, siekdami pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis, nustatydami pajamas iš paslaugų žemės ūkiui, vadovaujasi Finansų ministerijos 1995 m. gruodžio 27 d. įsakyme Nr. 134 „Dėl Finansų ministerijos 1992 03 26 Nr. 43N ir 1993 07 12 Nr. 40N raštų panaikinimo“ (Žin., 1996, Nr. 1-36) pateiktu sąrašu.

5. Nustatant pajamų iš žemės ūkio veiklos dalį, į subjekto žemės ūkio veiklos pajamas įskaičiuojamos:

5.1. pajamos, gautos iš savo ūkyje išaugintų žemės ūkio produktų pardavimo (produktų pardavimo kaina kartu su subsidija, turinčia įtakos galutinei prekės kainai);

5.2. pajamos, gautos iš savo ūkyje išaugintų ir apdorotų ar (ir) perdirbtų žemės ūkio produktų pardavimo;

5.3. pajamos, gautos iš paslaugų žemės ūkiui, nurodytų Paslaugų žemės ūkiui sąraše, patvirtintame žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 528 (Žin., 2003, Nr. 4-164), arba kai siekiama pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis – Finansų ministerijos 1995 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 134 pateiktame sąraše;

5.4. lėšos, gautos iš tikslinių programų, skirtų žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (tiesioginės išmokos, kita parama).

6. Į subjekto kitas pajamas įskaičiuojamos:

6.1. pajamos, gautos pardavus ne savo ūkyje pagamintus, apdorotus ar perdirbtus žemės ūkio produktus;

6.2. pajamos iš alternatyvios žemės ūkiui veiklos;

6.3. pajamos iš turto pardavimo;

6.4. pajamos iš turto nuomos;

6.5. pajamos iš valiutos kurso pasikeitimo;

6.6. gautos banko palūkanos;

6.7. kitos pajamos.

7. Į subjekto kitas pajamas neįskaičiuojamos:

7.1. iš valstybės ir savivaldybių biudžetų gautos lėšos, skirtos mokslo, mokymo ir kitoms biudžetinėms įstaigoms bei organizacijoms išlaikyti;

7.2. draudimo išmokos, gautos už žuvusį, sugadintą ar kitaip prarastą turtą (gyvulius, pasėlius bei kitus žemės ūkio produktus).

8. Tuo atveju, kai siekiant gauti paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai bei pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis reikia apskaičiuoti pajamų iš žemės ūkio veiklos dalį, sudaroma Pažyma apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus (priedas).

9. Pažymos 1 eilutėje įrašomos visos subjekto pajamos, kurios buvo gautos per praėjusius kalendorinius metus. Suma apskaičiuojama sudedant 1.1 ir 1.2 eilučių sumas, tai yra pajamas, gautas iš žemės ūkio veiklos, ir kitas pajamas.

10. 2 eilutėje apskaičiuojama žemės ūkio veiklos pajamų dalis procentais. Ši dalis apskaičiuojama pajamas iš žemės ūkio veiklos (1.1 eilutė) padalijant iš visų pajamų (1 eilutė) ir gautą sumą padauginant iš 100.

11. Pažyma pasirašoma subjekto vadovo.

______________

 

Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų

dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos,

įvertinimo metodikos

priedas

 

(Pažymos formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________

(žemės ūkio veiklos subjekto pavadinimas)

 

________________________________________________________________________

(žemės ūkio veiklos subjekto kodas, adresas)

 

PAŽYMA

APIE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS SUBJEKTO PAJAMAS PER PRAĖJUSIUS KALENDORINIUS METUS

 

__________ Nr. __________

                                                     (data)

 

Rodikliai

Suma Lt

 

1. Pajamos iš viso (1.1 + 1.2 eilutės)

 

 
 

Iš jų:

 

 

1.1. Pajamos iš žemės ūkio veiklos (1.1.1 +.....+ 1.1.9 eilutės):

 

 
 

Iš jų:

 

 

1.1.1. Iš augalininkystės produktų pardavimo

 

 

1.1.2. Iš gyvulininkystės produktų pardavimo

 

 

1.1.3. Iš žvėrininkystės produktų pardavimo

 

 

1.1.4. Iš žuvininkystės produktų pardavimo

 

 

1.1.5. Iš natūraliai užaugusių miško uogų, vaistažolių, grybų pardavimo

 

 

1.1.6. Iš savo ūkyje užaugintų ir apdorotų ar (ir) perdirbtų žemės ūkio produktų pardavimo

 

 

1.1.7. Pajamos iš kitų žemės ūkio produktų pardavimo

 

 

1.1.8. Pajamos iš paslaugų žemės ūkiui teikimo

 

 

1.1.9. Iš tikslinių programų gautos lėšos

 

 

1.2. Kitos pajamos (1.2.1 +......+ 1.2.3 eilutės)

 

 
 

Iš jų:

 

 

1.2.1. iš ne savo ūkyje užaugintų, apdorotų ar (ir) perdirbtų žemės ūkio ir kitų produktų pardavimo

 

 

1.2.2. iš kitų (1.1.8 eilutėje nenurodytų) paslaugų teikimo

 

 

1.2.3. kitos pajamos

 

 

2. Žemės ūkio veiklos pajamų dalis procentais (1.1:1 x 100)

 

 

 

Vadovas                         (parašas)                                   (vardas ir pavardė)

______________

 

 


Visos naujienos...